logo Tutorial 1

Pár prvních pokusů s Pythonem

Většina ukázek z tohoto prvního tutoriálu bude fungovat i na běžném počítači při použití Pythonu (verze 3.5+). Cílem je základní představení, částečné pochopení a procvičení elementárních základů. Pokračování, kde už využijeme ESP32 s MicroPythonem, je v samostatném tutoriálu: Tutorial2. Pro ten už si ale musíte nainstalovat MicroPython na ESP.


CTRL-C

Po restartu nám ESP32 posílá do našeho počítače na terminál první zprávy s využitím REPL (Read–eval–print loop). Zeleně jsou systémové informace, které nás v tuto chvíli nezajímají. Po stisknutí CTRL-C se přeruší běh programu a uvidíme verzi MicroPythonu:

MicroPython v1.13-7-g5060270c6-build-octopusLAB on 2020-09-05; 
ESP32 module (spiram) with ESP32
Type "help()" for more information.
>>>

Samozřejmě platí i pro **Python*, že CTRL-C přeruší běh programu.*

>>>

>>> toto je takzvaný "prompt", terminálová výzva, abychom tam něco napsali - příkaz nebo "posloupnost příkazů".

>>> a = 123   # do proměnné s názvem "a" se uložila hodnota (číslo 123)
>>> a      # vytiskne / zobrazí hodnotu proměnné 
123       # nebo print(a) 

>>> a + 10
133       # zobrazí vypočtenou hodnotu (jako kalkulačka)

Python zde běží v takzvaném interaktivním módu. Po každém vložení řádku (nebo bloku řádků) se okamžitě napsaný příkaz (nebo skupina příkazů) provede a čeká na další výzvu zobrazením >>>. Je to výhodné pro testování jednotlivých příkazů, pro výuku nebo průběžné modifikace.

>>> x = y = z = 123 # přiřazení pro více proměnných najednou
>>> z
123

>>> x, y = 123, 567 # přiřazení více hodnot
>>> y
567

Math

Někdy chceme použít i složitější matematické výrazy, než je + sčítání | - odčítání | * násobení | / dělení

Pro další matematické funkce a konstanty použijeme knihovnu math.

>>> import math    # knihovnu importujeme, až když ji potřebujeme,
            # jinak nám zbytečně blokuje operační paměť

>>> math.log10(1000)  # funkce logaritmus o základu deset je jednou z metod knihovny math
3.0

>>> math.pi      # konstanta Pí (není to metoda!)
3.141593        # a počet desetinných míst je omezený

Note

Toto není výuka programování – ale jen ukázky a experimenty s přihlédnutím na sadu knihoven a modulů octopusLab pro práci s vybraným hardware. Pro podrobnější proniknutí do tajů programování v Pythonu doporučujeme:

>>> hodnota = 123
>>> print(hodnota)   # > 123 | vypíše obsah proměnné s názvem hodnota (korektně)
>>> print(math.pi)   # > 3.141593

Help

Zkuste si napsat help(). V Pythonu uvidíte asi něco jiného než v obecném MicroPythonu.

více...
(klikněte pro obsah) V MicroPythonu pro ESP se po help() vypíše:
>>> help()
Welcome to MicroPython on the ESP32!

For generic online docs please visit http://docs.micropython.org/

For access to the hardware use the 'machine' module:

import machine
pin12 = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)
pin12.value(1)
pin13 = machine.Pin(13, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
print(pin13.value())
i2c = machine.I2C(scl=machine.Pin(21), sda=machine.Pin(22))
i2c.scan()
i2c.writeto(addr, b'1234')
i2c.readfrom(addr, 4)

Basic WiFi configuration:

import network
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF); sta_if.active(True)
sta_if.scan()               # Scan for available access points
sta_if.connect("", "") # Connect to an AP
sta_if.isconnected()           # Check for successful connection

Control commands:
 CTRL-A    -- on a blank line, enter raw REPL mode
 CTRL-B    -- on a blank line, enter normal REPL mode
 CTRL-C    -- interrupt a running program
 CTRL-D    -- on a blank line, do a soft reset of the board
 CTRL-E    -- on a blank line, enter paste mode

For further help on a specific object, type help(obj)
For a list of available modules, type help('modules')


Operátory

Sem patří například + pro sčítání, - pro odčítání, * násobení a / dělení. A je jich mnohem více.

více...
(klikněte pro obsah) Informativní výčet operátorů v MicroPythonu:


    Operator         Description
  ======================== ==================
  lambda          Lambda expression
  or            Boolean OR
  and            Boolean AND
  not x           Boolean NOT
  in, not in        Membership tests
  is, is not        Identity tests
  <, <=, >, >=, <>, !=, == Comparisons
  |             Bitwise OR
  ^             Bitwise XOR
  &             Bitwise AND
  <<, >>          Shifts
  +, -­           Addition and subtraction
  *, /, %          Multiplication, division, 
  remainder
  +x, ­-x          Positive, negative
  ~x            Bitwise not
  **            Exponentiation
  x.attribute        Attribute reference
  x[index]         Subscription
  x[index:index]      Slicing
  f(arguments...)      Function call
  (expressions...)     Binding or tuple display
  [expressions...]     List display
  {key:datum...}      Dictionary display
  `expressions...`     String conversion
  ...


Výpis dostupných modulů

>>> help("modules")
více...
(klikněte pro obsah), Které "moduly" jsou aktuálně v Micropythonu dostupné help("modules")
>>> help()

*(Verze 1.13)*:

__main__     inisetup     ubluetooth    ure
_boot       machine      ucollections   urequests
_onewire     math       ucryptolib    uselect
_thread      micropython    uctypes      usocket
_uasyncio     neopixel     uerrno      ussl
_webrepl     network      uhashlib     ustruct
apa106      ntptime      uhashlib     usys
btree       onewire      uheapq      utils/octopus_initial
builtins     ssd1306      uio        utils/wifi_connect
cmath       uarray      ujson       utime
dht        uasyncio/__init__ umqtt/robust   utimeq
ds18x20      uasyncio/core   umqtt/simple   uwebsocket
esp        uasyncio/event  uos        uzlib
esp32       uasyncio/funcs  upip       webrepl
flashbdev     uasyncio/lock   upip_utarfile   webrepl_setup
framebuf     uasyncio/stream  upysh       websocket_helper
gc        ubinascii     urandom
Plus any modules on the filesystem


A po importu se můžete dotázat na každý modul samostatně (podobně i math. + TAB):

>>> import math
>>> help(math)
object <module 'math'> is of type module
 __name__ -- math
 e  -- 2.718282
 pi -- 3.141593
 sqrt -- <function>
 pow  -- <function>
 exp  -- <function>
 expm1 -- <function>
 log  -- <function>
 log2 -- <function>
 log10 -- <function>
 cosh -- <function>
 sinh -- <function>
 tanh -- <function>
 acosh -- <function>
 asinh -- <function>
 atanh -- <function>
 cos  -- <function>
 sin  -- <function>
...

Python je jednoduchý

 • logické členění se provádí pomocí striktního odsazování bloků
 • pozor na závorky u metod a funkcí print("řetězec") a uvozovky pro takzvané řetězce (shluky písmen, co nejsou číslo)
 • pozor na dvojtečku za deklarací funkce, cyklu nebo podmínky: def funkce(parametr):

Blok programu na více řádků a odsazování

Víceřádkové "dočasné definice vlastních funkcí" se provádí pomocí def název(parametry): - odsazení za nás udělá REPL ... nezapomenout na dvojtečku!

>>> def suma(x, y):
...  return x + y

>>> suma (1, 2)
3

Odsazování

 • zmínili jsme už, že logické členění se provádí pomocí striktního odsazování bloků
 • při psaní jednořádkových pokusů v terminálu (po >>>) Vám po řádku končícím dvojtečkou Python sám předvyplní symbolické tři tečky ... jako odsazení viz předchozí ukázka, ale pozor! Při psaní programu do souboru se odsazuje pomocí mezer (doporučeno 3 nebo 4) nebo TABulátorem. A musí to být stále stejně! Kombinace mezer a TAB je také syntaktická chyba.

Píšeme-li postupně řádek po řádku - příkaz po příkaze, odsazování není potřeba. Až v definování procedur, v cyklech nebo podmínkách - tedy "po dvojtečce" :


Čekací prodlevy

 • program bude pokračovat až po uplynutí dané doby:
from time import sleep, sleep_ms # importujeme jen potřebné knihovny

sleep(1)      # 1 sekunda pauza
sleep_ms(100)   # 100 milisekund pauza
sleep_us(50)    # 50 mikrosekund pauza

Generátor náhodných čísel

Občas se nám v programu hodí vygenerovat pseudonáhodné číslo (pro testování, jednoduché hry nebo speciální efekty).

>>> from os import urandom
>>> urandom(1)[0]
42

Smyčky | Cykly

i = 0
while (i < 3):
  print(i)
  i += 1

Vypíše:

1
2
3

S "dospělým" Pythonem si můžete vyzkoušet více 🡒 naucse.python/cykly

Podmínky

Příkazy pro řízení toku programu (if, for, break, continue...) if - vyhodnotí podmínku a podle toho něco vykoná nebo pokračuje (dochází k větvení "toku" programu).

from os import urandom
num = urandom(1)[0]
if (num < 100):
  print("number {0} < 100".format(num))

Povšimněte si konstrukce format, kdy můžeme do řetězce vložit proměnnou, aniž bychom ho postupně "slepovali".

Ternární operátor (if na jenom řádku):

fruit = 'Apple'
isApple = True if fruit == 'Apple' else False
a, b = 10, 20 
# Copy value of a in min if a < b else copy b 
min = a if a < b else b
print(min)
# 10

S "dospělým" Pythonem si můžete vyzkoušet více 🡒 naucse.python/podminky

Nekonečný cyklus

Ještě drobná vsuvka - cykly a podmínky jsme zmínili v předchozí části, nyní použijeme jednu základní formu: "nekonečný cyklus":

>>> while podmínka:
...  prováděj_pokud_je_splněná_podmínka()
>>> a = 0
>>> while True: 
...  a += 1
...  print(a)

v nekonečné smyčce se maximální rychlostí vypisuje obsah zvětšující se proměnné "a".


Vychytávka [TAB]

Když chcete v Pythonu nebo MicroPythonu něco napsat, naučte se využívat TABulátor (klávesa TAB). Když například po promptu >>> chcete napsat octopus_initial.setup(), zkuste napsat pouze prvních pár písmen a pak zmáčknout TAB: >>> oc [TAB] a systém vám doplní nebo dá vybrat. Stejně tak po tečce: octopus_initial. stačí napsat se a pak TAB - a "našeptávač" automaticky doplní setup (nezapomeňte na závorky (), je to metoda).


Stojí za zmínku

Python umožňuje i složitější "konstrukce" typu:

# vyfiltruj sudá čísla do desítky:
>>> list(filter(lambda x: x%2 == 0, range(10)))

[0, 2, 4, 6, 8]


# do listu (pole) specifické trojice:
>>> list(5 * x + y for x in range(5) for y in [3, 2, 1])

[3, 2, 1, 8, 7, 6, 13, 12, 11, 18, 17, 16, 23, 22, 21]

Zkuste se obeznámit s některými "datovými strukturami" typu: řetězec, pole, seznam, slovník nebo pokročilejší databáze. Tomuto tématu se podrobněji věnujeme v samostatném workshopu: ws-python-data